5-Üroloji Bölümü

5-Üroloji Bölümü

Üroloji Bölümü, kadın erkek ve her yaş grubunda böbrek, üreter (böbrek ile mesane arasındaki idrar kanalları), mesane (idrar torbası) ve üretra (mesaneden vücut dışarısına idrarın taşındığı kanal) hastalıklarıyla ilgilenen önemli bir tıbbi bölümdür. Üroloji bölümünde alanında uzman hekimler tarafından teşhis edilen bu hastalıklar, uygun medikal ve modern cerrahi ekipmanlardan yararlanılarak başarılı bir şekilde tedavi edilebilmektedir. 

Üroloji alanındaki cerrahi girişimlerin artık neredeyse tamamında kapalı cerrahi uygulanmaktadır.

Üroloji Bölümü’nün androloji, fonksiyonel üroloji, endoüroloji, üroonkoloji ve çocuk ürolojisi olarak birçok alt branşı bulunmaktadır. Üroloji alanındaki cerrahi girişimlerin artık neredeyse tamamı kapalı cerrahi (laparoskopi, endoskopi) ve robotik cerrahi ile uygulanmaktadır. Robotik cerrahinin en yaygın kullanıldığı branş yine ürolojidir. Günümüz teknoloji çağında lazer enerjisi birçok tıp branşında aktif kullanıma girmiş olmakla beraber ürolojide de birçok tedavide lazer enerjileri kurumumuza bağlı üroloji kliniklerinde kullanılmaktadır. Ürolojinin tüm alt branşları ve ilgilendikleri konular aşağıda sıralanmıştır.

ANDROLOJİ

Erkek cinsel fonksiyon problemleri, infertilite (kısırlık) ve yardımcı üreme tedavilerini kapsamaktadır. Günümüzde oldukça popüler olan penisin kan akımını iyileştiren, kronik prostatit olgularında şikayetleri azaltan ve Peynoni hastalığı gibi penisin enflamatuar durumlarında ESWT (vücut dışı şok dalga tedavisi) kliniğimizde uygulanmaktadır. Ayrıca erkek infertilitesinde önemli bir sebep olan varikosel hastalığının tedavisinde uyguladığımız mikrocerrahi yöntem ile yüksek başarı oranları elde edilmektedir.

FONKSİYONEL ÜROLOJİ

İdrar yapma bozuklukları, idrar kaçırma problemleri, pelvik taban kaslarındaki yetmezlikle birlikte özellikle kadınlarda organ sarkma problemleri, nörolojik hastalıklarla birlikte görülebilen mesanenin nöromusküler fonksiyon bozuklukları gibi problemlerin tanı ve tedavilerini kapsar. Ürodinamik inceleme, basınç-akım çalışması, mesaneye botoks uygulaması gibi işlemler bu alanda yer almaktadır. Mesane ve idrar kanalı(üretra) askı cerrahisi de kliniğimizde uygulanmaktadır.

ENDOÜROLOJİ

Endoüroloji her iki cinsiyette temelde üriner sistem taş hastalıkları, üriner sistem tümörlerinin minimal invaziv (laparoskopi, robotik cerrahi, endoskopi) yaklaşımlarla tanı ve tedavilerinin yapıldığı alandır. İdrar yollarının darlıklarının tanı ve tedavileri ile rekonstrüksiyonunda açık cerrahinin yerini tamamen almıştır. Günümüzde lazer teknolojisi kullanımıyla iyi huylu prostat büyümesi (BPH) tedavisinde prostat boyutundan bağımsız olarak tamamen kapalı endoskopik yöntemler tercih edilmektedir. Taş hastalıklarının temel tedavileri olan üreterenoskopi, retrograd intrarenal cerrahi (RIRS), perkütan nefrolitotomi holmium lazer ile modern teknoloji eşliğinde kapalı yöntemlerle uygulanabilmektedir. Ayrıca taş hastalıkları tedavisinde uygulanan vücut dışı şok dalga tedavisi (ESWL) ile başarılı sonuçlar alınmaktadır. Tüm bu güncel tedaviler uzman hekimlerimizce kurumumuzda uygulanmaktadır. 

ÜROONKOLOJİ  Mesane, prostat, böbrek ve testis tümörleri gibi tüm ürolojik kanserlerin tanı ve tedavileri gerektiğinde üroonkoloji bölümümüzün hekimlerinin de ortak tedavileri ile modern tıbbın yüksek standartlarında uygulanmaktadır. 

MESANE KANSERİ: En sık idrarda ağrısız pıhtılı kanama şeklinde bulgu verir. Yine idrar yaparken zorlanma ve yanma şeklinde şikayetler de görülebilir. Özellikle sigara kullanan bireyler en yüksek risk altında olup erkeklerde kadınlara oranla daha çok görülmektedir. Mesanenin endoskopik olarak kamera ile değerlendirilmesi, şüpheli görünen alanlardan veya bu işlem sırasında rastlanan tümöral oluşumlardan örnek alınarak TUR-MT (mesanenin transüretral rezeksiyonu) operasyonu ile patolojik değerlendirme sağlanır. Esas takip ve tedavi bu patoloji sonucuna bağlıdır. Patoloji sonucuna bağlı olarak mesane içerisine ilaç uygulamaları, radikal sistektomi (mesanenin tamamının alınması) veya kemoterapi-radyoterapi tedavileri medikal onkoloji ve radyasyon onkolojisi hekimlerimizle ortak planlanmaktadır. Günümüzde radikal sistektomi operasyonu robotik cerrahi ile iyi tecrübeli cerrahların elinde kolaylıkla yapılmakla beraber sonuçları oldukça yüz güldürücüdür.

PROSTAT KANSERİ: Birçok risk faktörü olmakla beraber temel olarak erkeklerde var olan prostat bezinin yaşlanmayla beraber erkeklik hormonu (testosteron) maruziyetine bağlı gelişirler. Ailede prostat kanseri öyküsü var ise 45 yaş, yok ise 50 yaş üzerinde her erkeğin yıllık muayene ve kanda PSA testi yaptırması önerilir. Şüpheli olgularda artık gün geçtikçe standartlaşan biyopsi yöntemi MRG-USG (Manyetik rezonans görüntüleme-ultrason) füzyon biyopsidir. Kliniğimizde rutin uygulanan bu yöntem sayesinde standart rektal yolla yapılan ultrason eşliğindeki biyopside saptanamayan kanserler şüpheli görüntülerin hedeflenerek örneklenmesine imkan tanır. Prostat kanserlerinde günümüzde yine cerrahi tedavi robotik prostatektomi ile uygulanmaktadır. Hastalığın risk faktörleri göz önünde bulundurularak beraberinde pelvik lenf nodu disseksiyonu ve patoloji sonucune göre ek tedavilerin gerekliliği üroloji hekiminizce kararlaştırılır. Ameliyata uygun olmayan ve idrar yapma problemleri olan hastalarda HIFU gibi lokal tedaviler kurumumuz bünyesinde uygulanmaktadır. 

BÖBREK KANSERİ: Eski zamanlarda böbrek tümörleri ileri evrelerde yan ağrısı, idrarda kanama ve ele gelen şişlik gibi bulgularla başvurmaktayken günümüzde ultrason, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme gibi görüntüleme tekniklerinin yaygın kullanımları ile oldukça erken dönemde ve semptomatik değil iken tanı almaktadırlar. Bu sayede nefron koruyucu cerrahi (parsiyel nefrektomi) ile böbreğin sağlıklı kısmının korunarak kitlenin çıkarılması artık oldukça yaygın yapılan bir cerrahi tedavi şeklidir. Robotik cerrahi ile konusunda uzman hekimlerimiz ile açık cerrahiye gerek kalmadan daha az hastanede kalış, ağrı ve kanama ile söz konusu tedaviler yüksek başarı ile uygulanmaktadır. Yine böbreğin korunamayacağı ve beraberinde lenf nodu tutulumu olan olgularda robotik cerrahi uygulanabilmektedir. Cerrahiye uygun olmayan hastalarda küçük kitleler için kriyoablatif tedaviler uygulanırken yine cerrahi tedaviye uygun olmayan vücuda yayılmış (metastatik) olgularda medikal onkoloji bölümü ile beraber hedefe yönelik ajanlarla immunoterapi gibi güncel tedavi protokolleri kurumumuzde uygulanmaktadır. 

TESTİS KANSERİ: Özellikle genç-orta yaş erkeklerde yaygın görülen testis kanserleri sıklıkla testiste ağrısız büyüyen kitle ile başvururlar. Ultrason tanı için önemli olmakla beraber kanda tümör belirteçlerinin araştırılması ve fizik muayene de önemlidir. Testis tümörü şüpheli olgularda vakit kaybetmeden testisin kasık bölgesinden (inguinal) çıkartılması ve patoloji sonucuyle beraber tüm vücudun yüksek kalitede bilgisayarlı tomografi gibi görüntüleme yöntemleri ile değerlendirilmesi önerilir. Testis tümörleri sıklıkla sırttaki ana damarların )aort ve vena kava) komşuluğundaki  lenf nodlarına yayılım (metastaz) gösterirler. Bu nedenli tanı aldıktan sonra takip ve gerekirse kemoterapi, radyoterapi ve lenf nodlarının çıkartılması gibi ek tedavilerin yüksek donanımlı merkezlerde yapılması uygundur. Söz konusu lenf nodlarının tutulumu var ise cerrahisi oldukça riskli ve güç olabilmektedir. Robotik cerrahi tecrübeli ellerde oldukça güvenli ve başarılı şekilde yapılabilmektedir. Kliniğimizde robotik cerrahi ile söz konusu lenf nodlarının kapalı yöntemle çıkartılması, onkoloji bölüm doktorlarımız ile de gerek kemoterapi gerek radyoterapi ihtiyacı olan olguların tedavileri dünya standartlarında yürütülmektedir. 

ÇOCUK ÜROLOJİSİ

Çocuk ürolojisi özellikle çocukluk çağı yaş grubundaki ürolojik problemlerle ilgilenen erişkin ürolojiden ayrı bir branştır. Sünnet, hipospadias, inmemiş testis, çocukluk çağı idrar yolu enfeksiyonları, işeme bozuklukları, enürezis nokturna(gece idrar kaçırma), mesanenin nöromusküler fonksiyon bozuklukları, böbrek çıkış (üreteropelvik bileşke) darlıkları ve vezikoüreteral reflü (mesaneden böbreklere idrar kaçışı) çocuk ürolojisinin başlıca konuları arasında yer alır. Ayrıca taş hastalıklarının minimal invaziv endoürolojik tedavileri (mikroperkütan nefrolitotomi,ultramini perkütan nefrolitotomi, RIRS) kliniğimizde lazer enerji yöntemleri kullanılarak uygulanabilmektedir. Çocuk ürolojisinde medikal tedavilerin yanı sıra endoskopik cerrahi ,laparoskopi ve robotik cerrahi de seçilmiş olgularda kullanılmaktadır. Yine çocuk ürolojisinde böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi ve erişkin yaş öncesi böbrek rezervlerinin korunması için sintigrafik(MAG-3, DMSA) değerlendirilmelere ihtiyaç duyulmakla beraber kurumumuzun ilgili branş uzman hekimleri ile tüm tetkikler güvenli şekilde değerlendirilmektedir.